Start Game
High Score
Trợ Giúp
Thời gian còn lại là:
15$150.000.000
14$100.000.000
13$70.000.000
12$50.000.000
11$20.000.000
10$10.000.000
9$7.000.000
8$5.000.000
7$3.000.000
6$2.000.000
5$1.000.000
4$500.000
3$400.000
2$200.000
1$100.000
Chúc mừng bạn đã đạt được giải thương thưởng trị giá
CHƠI LẠI